mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / GDPR

Keď sa stanete klientom BALANS poradne zdravého vývinu, zverujete mi citlivé údaje. Zoznámte sa, prosím, so zásadami a právami s tým súvisiacimi.

  1. Správca osobných údajov a kontaktné údaje

Ja, Viera Lutherová, IČO 43747060, so sídlom ČSA 263/56, Kremnica, prevádzkujem poradňu BALANS poradňa zdravého vývinu a webovú stránku dostupnú na adrese http://balans.help. Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovávania osobných údajov môžete zasielať na adresu môjho sídla, na emailovou adresu [email protected], alebo ma kontaktovať osobne na telefónnom čísle +421 908 907 585.

  1. Rozsah, účel spracovania a kategória osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu, v akom mi ich poskytnete, a to v súvislosti s vedením evidencie, ktorú potrebujem pre výkon svojich služieb (poskytnutie intervencií metódami INPP, JIAS, HANDLE a Bilaterálna integrácia) prípadne k splneniu zákonných povinností (vedenie účtovníctva v prípade platby faktúrou). Spracovávam nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • krstné meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia
  • citlivé údaje tj. údaje o zdravotnom stave, s ktorých poskytnutím klient/ka vyjadruje súhlas v samostatnom dokumente.

Osobné a citlivé údaje pre tieto činnosti sú spracovávané v rozsahu nutnom pre naplnenie týchto činností a po dobu nutnú k jich dosiahnutiu alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi.

Na elektronickú komunikáciu využívam mailovú službu zoho.com. (https://zoho.mail.com). V prípade, že klient nedôveruje elektronickej komunikácii, môže dotazník s citlivými údajmi zaslať poštou, prípadne poskytnúť tieto údaje na vstupnej konzultácii osobne. Následne sú údaje spracovávané výhradne v listinnej podobe. S týmito možnosťami sú klienti informovaní pri prvom telefonickom kontakte.

  1. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Spracovávanie je realizované v mojich prevádzkových priestoroch (ambulancia v budove polikliniky, Dolná 21/49, Kremnica). Ku spracovávaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, v prípade, že klient/ka zasielajú údaje formou emailu. Následne sú spracovávané manuálnym spôsobom v listinnej podobe, za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovávanie osobných údajov. Za týmto účelom som prijala technické a organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobních údajov, zamedzujúcich ich zneužitiu, poškodeniu či zničeniu. Údaje sú uskladanené v uzamykateľnej skrinke v prevádzkových priestoroch, ktoré sú v čase neprítomnosti uzamknuté. Údaje sa elektronicky nearchivujú. Po skončení intervencií a spolupráce je vymazaná celá emailová komunikácia. Listinne spracované osobné údaje sú po skončení intervencií anonymizované a archivované pre výskumné účely a následne skartované. V prípade, že klient preruší intervenčný program, sú údaje archivované 12 mesiacov a následne automaticky skartované.

  1. Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

Osobné údaje sú sprístupnené tretej strane len v prípade sluchovej stimulácie metódou JIAS. Údaje sa zasielajú elektronicky vyplnením elektronického formuláru na webovej stránke centra AVARE. Sídlo: Centrum AVARE s.r.o., Železničná 23, 82107 Bratislava, IČO: 46432183,DIČ: 2023384308. Konateľ a správca údajov: Mgr. Katarína Szipos. Osobné a citlivé údaje sú potrebné pre správne nastavenie intervencie a zaslanie programu poštou do vlastných rúk.

  1. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Máte právo na opravu osobných údajov, na ich výmaz, iba ak by spracovávanie upravoval iný právny predpis, právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov. Máte tiež právo na prenos údajov k inému správcovi.