mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

Bilaterálna integrácia

Bilaterálna integrácia

V rámci dozrievania centrálnej nervovej sústavy je potrebné, aby došlo k integrácii pravej a ľavej hemisféry. Vtedy je myslenie organizované, kooperácia medzi oboma časťami mozgu je efektívna a presná. Vzájomne sa dopĺňajú vo svojich čiastkových funkciách.

Ak nenastane dostatočná integrácia oboch hemisfér, má to dopad na fungovanie jednotlivca v akademickej a pracovnej oblasti, ale aj v bežnom živote. Môžu sa vyskytnúť problémy v oblastiach:

  • organizácia a plánovanie činností
  • zosúladenie motorickej činnosti a poznávacích funkcií (čítanie s porozumením, písanie, rysovanie, kreslenie, udržanie pozornosti a pokojného sedenia)
  • jemné motorické činnosti, ktoré vyžadujú spoluprácu oboch rúk
  • zrakové vnímanie, ktoré môže ležať na pozadí problémov s čítaním, porozumením zložitejších obrazcov/figúr (grafy, geometrické objekty, mapy)
  • sluchové vnímanie (v dôsledku nedostatočnej lateralizácie – vyhranenie pravostrannosti, nesprávneho postoja)
  • regulácia správania a impulzívnosti
  • vyjadrovacie schopnosti
  • kvalita pracovnej pamäte
  • fyzická obratnosť, športové zručnosti
  • celkové udržanie pozornosti.

V čom spočíva metóda Bilaterálnej integrácie?

Bilaterálna integrácia sa realizuje pomocou vývinových cvičení zameraných na koordináciu a spoluprácu oboch strán. Cieľom je stimulovať prepojenie medzi hemisférami (dozrievanie tzv. svorového telesa/corpus callosum). CNS je stimulovaná presnými pohybovými vzorcami, ktorých komplexnosť a náročnosť sa postupne zvyšuje tak, aby smerovala k lepšej organizovanosti, vnútornej integrovanosti CNS a lepšej kontrole nad pohybovými zručnosťami, čo vedie k efektívnejšiemu fungovaniu v problematických oblastiach.

Ako prebieha Bilaterálna integrácia?

Bilaterálnu integráciu je najlepšie kombinovať s INPP metódou, sluchovou stimuláciou JIAS alebo Tomatis.

Pre postup v diagnostike a terapii si pozri odkaz INPP metóda, alebo Cenník.