mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

Cenník

CENNÍK SLUŽIEB

Každý klient absolvuje rovnakú vstupnú konzultáciu, kde sa rozhodne o potrebe ďaľšej diagnostiky:

Vstupná konzultácia…………………………………………………….40€

Ak je to vhodné, pokračujeme diagnostikou vývinu reflexov a celkovej organizácie CNS:

 Vstupná diagnostika……………………………………………………95€                       

Ak sa u kienta preukáže vývinová nezrelosť pokračujeme programom vývinových cvičení (INPP, Bilaterálna integrácia alebo ich kombinácia). Kontrolné stretnutia sa realizujú v 8 týždňových intervaloch (najčastejšie v celkovej dĺžke 16 až 18 mesiacov):

Kontrolné stretnutie, úprava cvičení………………………………65€     

Ak sú u klienta v popredí problémy v oblasti reči a jazyka a klient slabo reaguje na vývinové cvičenia pristupujem k diagnostike sluchového spracovávania:

Diagnostika JIAS…………………………………………………….58€                                                                               

Ak sa preukážu problémy v oblasti sluchového spracovávania, klient pokračuje programom sluchovej stimulácie JIAS (ak je to vhodné v kombinácii s Bilaterálnou integráciou). Kontrolné stretnutia sa realizujú každých 4 až 10 týždňov, v závislosti od aktuálnej potreby:

Kontrolné stretnutie JIAS………………………………………….50€                                                                                         

Pri  každom JIAS testovaní je potrebné počítať s nákladmi na:

vyhotovenie  CD…………………………………………………………..42€                                                                                                  

Ak klient požiada, zo vstupnej diagnostiky vypracujem správu:

Vyhotovenie písomnej správy………………………………..………15

Pre klientov poskytujem aj psychologické poradenstvo v oblasti psychických, vzťahový a výchovných problémov:

Individuálne poradenstvo (1h)………………………………25€                                                   

Párové poradenstvo (1h)………………………………………35€