mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

JIAS sluchový tréning

Aktuálne táto metóda nie je v poradni BALANS dostupná. Kontaktujte iného poskytovateľa v regióne.

Johansenova individualizovaná auditívna sluchová stimulácia (JIAS)

 JIAS sluchová stimulácia rozvíja schopnosť počúvať. Sluch sprostredkováva prístup k hovorenej reči, znalosti jazyka i komunikácii. Počúvanie je zručnosť, ktorá sa počas vývinu zdokonaľuje. Ak niečo do tohto procesu vstúpi, výsledkom sú ťažkosti v sluchovom spracovávaní. Nedostatočné a/alebo nesprávne sluchové spracovanie má negatívny dopad na vývin reči, ovládanie jazyka a komunikáciu. Dôsledkom sú problémy s výslovnosťou, vývinom reči, zvládnutím pravopisu, vyjadrovaním myšlienok, porozumením reči, pozornosťou, rozsahom pamäte a s učením vo všeobecnosti. Nedostatočné a/alebo nesprávne sluchové spracovanie je stresový faktor a významne ovplyvňuje subjektívnu pohodu a výkon jednotlivca. U mnohých klientov vyšetrenie sluchu nepreukáže stratu, no aj napriek tomu môžu mať s počúvaním problémy. Ťažkosti vznikajú vtedy, keď je oslabené vnímanie vyšších tónov typických pre reč a/alebo zvýšená citlivosť na hlbšie tóny typické pre hluk a ruchy okolia. Hovorená reč v tomto prípade zaniká v okolitých zvukoch. Príčinou ťažkostí môže byť aj zlá spolupráca oboch uší a/alebo odlišná vnímavosť pravého a ľavého ucha na rôzne frekvencie. Výsledkom je sluchový zmätok. Problémom môže byť precitlivené vnímanie zvukov (hyperacusis), typické pre poruchy autistického spektra, ale môžu sa vyskytovať aj u klientov s poruchami učenia či pozornosti. Viac informácií sa dozviete na národnej stránke JIAS.

V čom spočíva Johansenova individualizovaná auditívna stimulácia?

Na základe detailného vyšetrenia sluchu a počúvania je klientovi vyhotovené individualizované CD s upravenými hudobnými sekvenciami, ktoré denne počúva. Špecifická sluchová stimulácia podporuje dozrievanie sluchovej kôry a spoluprácu oboch uší. Predovšetkým ovplyvňuje citlivosť počutia pri rôznych frekvenciách tak, že sa podporia frekvencie, v ktorých sa pohybuje reč a/alebo sa potlačí citlivosť na ruchy a šumy okolia. Na kontrolných stretnutiach sa po opakovanej diagnostike upravujú sekvencie tak, aby sa dosiahol požadovaný efekt. Počas stimulácie dochádza k zahusťovaniu nervových dráh vedúcich z uší do sluchovej kôry a v rámci sluchovej kôry. Výsledkom je rýchlejšie a presnejšie spracovanie sluchových podnetov, predovšetkým jazyka.

Zdokonalené vnímanie zvukov a predovšetkým jazyka sa prejaví v mnohých oblastiach fungovania klienta od zlepšenia akademického výkonu až po sociálne zručnosti. Klienti často popisujú zlepšenie rečových schopností, zvýšenie sebavedomia, životnej energie či redukciu únavy a podráždenosti.

JIAS sluchový tréning je vhodný pre klientov už od 18 mesiacov. Terapia sa indikuje v ranom veku u detí, u ktorých je riziko oneskoreného dozrievania (deti narodené predčasne, po ťažkom pôrode, zlej popôrodnej adaptácii, deti s oneskoreným psychomotorickým vývinom – tie u ktorých dochádza k posunutiu zvládania vývinových motorických míľnikov, alebo s vážnejším zdravotným problémpm).

Ako prebieha Johansenova individualizovaná auditívna stimulácia?

Všetci klienti začínajú vyplnením vstupného dotazníka. Počas vstupnej konzultácie (na základe dotazníka) sa urobí podrobný rozbor stavu, ťažkostí a faktov z osobnej anamnézy klienta, ktoré sú relevantné pre diagnostiku a intervenciu. Ako priorita je zhodnotenie vývinu reflexov a organizácie CNS, ak sa identifikuje oneskorenie v tejto oblasti zje lepšie začať s neurovývinovou terapiou. Ak nenastane u klienta aj úprava rečových problémov (niektorí klienti reagujú pozitívne aj na vývinové cvičenia v zmysle zlepšenia problémov v rečovej oblasti, u niektorých dôjde len k čiastočnému alebo žiadnemu zlepšeniu), prejdeme k diagnostike sluchového spracovávania (podrobný audiogram, binaurálny sluchový test a dichotické počúvanie). Ak sa potvrdí problém v tejto oblasti, na základe výstupov z konzultácie a výsledkov testov sa vytvorí „na mieru ušité“ CD. Upravené hudobné sekvencie počúva klient denne 10 až 30 minút počas 4 až 10 týždňov. Na kontrolnom testovaní sa zisťuje aktuálny stav (opätovná diagnostika sluchového spracovávania) a dosiahnuté zmeny. Na základe aktuálnych výsledkov sa vyhotoví nové individuálne upravené CD. Stimulácia prebieha zvyčajne niekoľko mesiacov, kým nie je dosiahnutý požadovaný efekt. Celkovo stimulačný program trvá od 6 do 18 mesiacov. Pri deťoch so špecifickým profilom, alebo vekovo mladších do 5 rokov (orientačne) nemusí tento postup paltiť a pri vstupnej konzultácii sa rozhodneme pre iné poradie intervencií.

Ak klient nie je schopný spolupracovať pri vyšetrení, na základe výstupov z úvodnej konzultácie začne intervenciu s tzv. neindividualizovanými CD. Ak nastane také zlepšenie stavu klienta a jeho schopností spolupracovať, vykoná sa diagnostika a klient dostane individuálne upravené CD. Ak nie, klient absolvuje celý stimulačný program pomocou neindividualizovaných tzv. štandardizovaných CD.

Pre správný priebeh stimulácie potrebujeme správne slúchadlá. Pozrite si zoznam odporúčaných slúchadiel a skontrulujte si, či vlastníte niektoré z nich. Ak nevlastníte žiadne z nich, jedny si zabezpečte: zoznam odporúčaných slúchadiel.

Cenník

  • diagnostika sluchu, dichotické testy počúvania a testovanie laterality (1,5 hod – 2h) – 80€ (u malých resp. nespolupracujúcich klientoch, kde nie je možné vykonať meranie sluchu 50€)
  • kontrolné stretnutie (1,5 hod) – 70€ (u malých resp. nespolupracujúcich klientoch, kde nie je možné vykonať meranie sluchu 50€)
  • náklady na vytvorenie CD – 45€ (s týmto nákladom je potrebné počítať na každej diagnostike)