mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

Tomatis®

Neurosenzorická stimulácia TOMATIS® 

(level 4 konzultant)

Metóda TOMATIS® zlepšuje jazykové (rečové), motorické, emocionálne a kognitívne schopnosti prostredníctvom špecifickej auditívnej stimulácie. Znižuje tiež sluchovú hypersenzitivitu. Metóda bola vyvinutá francúzskym lekárom a výskumníkom Alfredom Tomatisom a využíva pokrokovú technológiu.

Prístroj TalksUp®

Schopnosť správne spracovať senzorické podnety môže byť u jednotlivcov narušená, čo sa následne môže prejaviť ako poruchy vývinu reči (dysfázia, dyslália), školských zručností (dyslexia, dysortografia), pohybového vývinu (dyspraxia). Problém so senzorickým spracovávaním sa môže prejavovať aj ako narušená pozornosť (ADHD, ADD) alebo môže vyústiť do emocionálnych problémov či problémov v správaní. U detí môžeme pozorovať podráždenosť, agresívne, depresívne alebo úzkostné reakcie, ktoré vo vážnejších prípadoch môžu prerásť do psychiatrických porúch. Obzvlášť užitočná býva pre deti, ktoré mali/majú viacnásobné ORL problémy. Takéto deti majú znížený výkon v škole a časté sú výchovné problémy.

Narušené senzorické spracovanie sa vyskytuje súbežne aj s inými poruchami najmä pervazívnymi vývinovými poruchami, z ktorých sú najrozšírenejšie poruchy autistického spektra (autismus, atypický autizmus, Aspergrov syndróm).

MetódaTOMATIS® sa za posledných viac ako 70 rokov veľmi dobre etablovala a bola opakovane výskumne overovaná. Výsledky výskumov nájdete na odkaze (web má viecero jazykových mutácií): https://www.tomatis.com/en/research-and-resources. 

Tu nájdete súhrn výskumu, ktorý bol urobený do roku 2009.

Abstrakt štúdie preložený do SLJ o účinku pri poruchách autistického spektra nájdete tu.

V čom spočíva metóda TOMATIS®?

Metóda TOMATIS® je prirodzený prístup v neurosenzorickej stimulácii. V posluchovom programe sa mení hudba v reálnom čase tak, aby tak, aby získala pozornosť mozgu. Filtrovaním rôznych frekvencií a aktívnym využívaním kostného vedenia je možné docieliť stimuláciu rôznych oblastí. Keďže 70% aktivácie CNS prichádza z polohovosluchového aparátu, stimulácia sluchovou cestou dokáže významne ovplyvniť fungovanie CNS.

Pri spracovávaní senzorických podnetov hrá ucho zásadnú rolu, keďže je to brána do nášho mozgu. Ucho zachytáva nielen zvukové podnety, ktoré posiela na spracovanie do mozgu, ale aj každý náš pohyb (vestibulárny aparát, ktorý je súčasťou vnútorného ucha). Vestibulárny aparát sa masívne podieľa na riadení koordinácie, rovnováhy, rytmu, riadení očných pohybov a teda ovplyvňuje aj zrakové vnímanie. Jeho nesprávne fungovanie narúša vyhodnocovanie všetkých ostatných senzorických vstupov a má potenciál dezorganizovať aj procesy myslenia. Ucho sa podieľa na riadení množstva čiastkových funkcií mozgu, preto jeho dysfunkčnosť môže spôsobovať širokú škálu ťažkostí u detí. Bližšie informácie môžete získať na medzinárodnej stránke https://www.tomatis.com/en, ktorá má mutáciu vo viacerých jazykoch.

NOVINKA!!!     Sonic Journey (Zvukové znovuzrodenie)

Sonic Journey je špecificky zostavený program, ktorý pozostáva minimálne z 5 blokov intenzívneho počúvania. Využíva sa pri deťoch s väčšími rečovými a sociálno-emocionálnymi problémami.

Klient absolvuje pomocou špecificky upravenej hudby postupný návrat do obdobia vnútromaternicového vývinu. Počas minimálne jedného bloku počúva hudbu upravenú tak, ako asi dieťatko počuje zvuky v maternici. Následne je hudba upravovaná tak, že sa postupne pridávajú všetky frekvencie, ktoré počujeme normálne po narodení. V podstate klient absolvuje svoje vlastné narodenie v akustickej podobe. Ak je to možné, využíva sa v tomto procese matkin hlas. Dr. Tomatis tvrdil, že matkin hlas má schopnosť „resetovať“ centrálny nervový systém podobne, ako vieme reštartovať počítač. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať tu.

Aj pre dojčatá s rizikovým vývinom a klientov s DMO

Stimulačný program TOMATIS®  je vhodný pre klientov od 1 roka alebo pre klientov s ťažšími formami DMO. Pracujeme zo začiatku pomocou špeciálneho vibračného zariadenia Bone Conduction kit® , ktoré využíva výhradne kostné vedenie na stimuláciu. Až následné sa do programu pridáva aj vzdušné vedenie prostredníctvom slúchadiel. Tu vo videu nájdete krátku ukážku práce s dieťaťom.

Bone Conduction Kit®

Ako prebieha neurosenzorická stimulácia TOMATIS®?

Pred prvým stretnutím vyplníte vstupný dotazník pre deti. Na vstupnej konzultácii sa urobí rozbor anamnézy a ťažkostí klienta. Rodič dostane komplexnú informáciu o poskytovaných metódach a spolu sa dohodneme na ďalšom postupe vzhľadom k veku dieťaťa a iným relevantným faktorom. Následne je diagnostické stretnutie s dieťaťom. V prípade využitia TOMATIS® dieťa pokračuje s programom doma. Jedná sa o posluchový program. Základný stimulačný program (ktorý sa môže líšiť podľa potrieb klienta) predstavuje blok 14 dní denného počúvania v rozsahu 5 až 80 minút. Nasleduje mesačná pauza, kontrola a zhodnotenie stavu klienta a opäť 14 dní denného počúvania v rozsahu podľa potrieb a tolerancie dieťaťa. Po pauze 6 až 8 týždňov nasleduje kontrola a zhodnotenie pokrokov. Základný program ukončujeme tretím blokom 14 dňového počúvania. Ak je to potrebné, dieťa pokračuje v samostatných nadstavbových stimulačných blokoch. Pauzy medzi nadstavbovými blokmi sa postupne predlžujú na 8 až 16 týždňov v závislosti od profilu dieťaťa.

Stimulácia sa realizuje v domácom prostredí prístrojom TalksUp®, ktorý si rodičia zapožičajú na dobu počúvania. Bližšie informácie si môžete prečítať tu.

Cenník

TOMATIS® základný stimulačný program (3 bloky intenzívneho počúvania) + Neurovývinová terapia – 900€ (Program je možné platiť aj po jednotlivých blokoch za 350€.)

TOMATIS®  jednotlivé nadstavbové stimulačné bloky (+ Neurovývinová terapia), s ktorými pokračujeme po ukončení základného programu – 250€

(počet nadstavbových blokov počúvania závisí od rozsahu ťažkostí klienta a dohody so zákonným zástupcom)

Cenník všetkých služieb nájdete tu.