mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

Neurovývinová terapia

Neurovývinová terapia – terapia neuromotorickej nezrelosti a oneskoreného dozrievania CNS

Neuromotorická nezrelosť (NMN) je termín, ktorý popisuje neukončený vývin a procesy dozrievania centrálnej nervovej sústavy. Tento stav môže nastať z rôznych dôvodov (zdravotné problémy matky počas tehotenstva, stres, trauma, nepriaznivý priebeh pôrodu, zdravotné komplikácie po narodení u bábätka ale aj traumatizujúce udalosti v neskoršom veku). Dieťatko v kritickom období nemá kapacitu a/alebo možnosti „venovať“ sa svojim vývinovým úlohám prípadne môže byť oneskorenie procesov dozrievania podmienené dedične. Keď pominie tzv. senzitívne obdobie na danú vývinovú úlohu, proces dozrievania sa do rôzneho rozsahu zablokuje na nižšej úrovni. V niektorých oblastiach, zručnostiach alebo schopnostiach bude mať dieťa, neskôr dospelý, sťažené fungovanie. Veľa symptómov sa naučí kompenzovať. Dôsledkom je však nižšia efektivita v učení sa, neskôr v práci, prípadne niektoré zručnosti či funkcie ostávajú narušené. Dieťa/dospelý je vystavený zvýšenej miere stresu, môžu sa rozvíjať psychické problémy ako sú depresia, úzkosť alebo neuróza.

V terapii sa zameriavame na rôzne úrovne/etapy dozrievania CNS: integráciu primitívnych reflexov, rozvoj posturálnych reflexov, dozrievanie mozočka a rozvoj bilaterálnej integrácie.

Dôsledky neuromotorickej nezrelosti majú rôznorodý charakter. Klient môže prehnane citlivo reagovať na rôzne zmyslové vnemy, byť nesústredený, podráždený, unavený. Môže sa vyskytovať strach z výšok, otvorených priestranstiev, averzia voči zmenám. Môžu ťažko zvládať niektoré predmety alebo typy úloh pričom v iných oblastiach sa im darí.  Typická je celková neobratnosť a nešikovnosť. Neuromotorická nezrelosť je často diagnostikovaná u detí s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia), pozornosti (ADHD, ADD), poruchami vývinu reči (nesprávna výslovnosť, špecificky narušený alebo oneskorený vývin reči), motorického vývinu (dyspraxia) ale aj u niektorých detí, ktoré sú úzkostné, majú rôzne neurotické prejavy alebo problémové správanie. Tiež sa vyskytuje u detí s poruchami autistického spektra. Bližšie informácie o jednotlivých reflexoch, ich funkciách a prejavoch ich zachovania resp. nerozvinutia nájdete v časti články  alebo si pozrite krátke video (v nastavení si môžete vybrať české titulky).

Aké metódy využívam?

  • protokoly MNRI® : NeuroTactile Reflex Integration, Body and Postural Reflex Intergation, Archetype movement Integration, Visual and Auditory Reflexes Integration
  • Brain and Sensory Fundations I., II.
  • Rhythmic Movements
  • Bilateral Integration (by Mrs. Sheila Dobie OBE)
  • INPP
  • HANDLE I.,II.

Všetky neurovývinové prístupy sú nefarmakologické, neinvazívne a spočívajú vo fyzickom cvičení. Klient absolvuje detailnú diagnostiku neuromotorickej zrelosti a na jej základe sú pre neho určené cviky. Program vývinových cvičení sa upravuje na kontrolných stretnutiach, každých 6 týždňov, podľa aktuálnych výsledkov diagnostiky. Cvičebný program je na dennej báze, krátky (od 2-3 do 30 minút), nenáročný na vybavenie, miesto a dá sa prispôsobiť fyzickým a psychickým schopnostiam dieťaťa.

Vývinové cvičenia poskytujú mozgu druhú šancu „zopakovať si“ vývinové etapy. Cviky stimulujú neuromotorické a neurosenzorické systémy. Ovplyvňujú neurofyziologické fungovanie centrálnej nervovej sústavy. Naštartovanie dozrievania pozitívne ovplyvňuje rôzne oblasti a čiastkové funkcie, ktoré boli narušené.

Neurovývinová terapia je vhodná pre klientov už od 2 rokov.Výber cvikov závisí od veku, miery spolupráce a zdravotného stavu dieťaťa. S pomocou niektorých postupov je možné pracovať aj s nespolupracujúcim klientom počas spánku.

Ako prebieha terapeutický proces?

Rodič vyplní dotazník pre deti.  Na základe odpovedí sa dohodneme, či je vhodné absolvovať diagnostiku. Ak áno, začíname úvodnou konzultáciou, založenou prevažne na otázkach z dotazníka. Nasleduje diagnostika neuromotorickej zrelosti – jej rozsah a komplexnosť je limitovaná vekom a mierou postihnutia dieťaťa. Ak je to vhodné, klient začína s cvičením. Každých 6 týždňov prichádza na kontrolné stretnutia, kedy sa na základe aktuálnych diagnostických výstupov menia a upravujú cviky.

Od roku 2023 ponúkam aj možnosť intenzívnej práce s klientom na týždennej báze v kombinácii s domácim cvičenbým programom.

Pozri cenník