mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

Komu pomáhame?

V poradni BALANS nájdete

klasické psychologické poradenstvo, terapiu hrou a tréning rodičovských zručností (filiálna terapia).

Špecializujeme sa najmä na diagnostiku a terapiu neurofyziologických príčin vzdelávacích, psychických a behaviorálnych ťažkostí u detí prostredníctvom viacerých neurostimulačných a neurovývinových terapeutických metód. Ak sa klientovi nedarí v škole, vo vzťahoch či zvládať život ako taký, je potrebné spoznať príčiny. Často sú rozmanité symptómy podmienené oneskoreným alebo nerovnomerným dozrievaním centrálnej nervovej sústavy, jej celkovou slabou organizáciou či nesprávnym sluchovým spracovávaním. Tieto zhoršujú alebo až znemožňujú efektivitu v akademickej alebo sociálno-emocionálnej oblasti.

Ak sa počas diagnostiky potvrdí, že problémy sú zapríčinené nezrelým fungovaním centrálnej nervovej sústavy alebo oslabeným sluchovým spracovávaním, je pre klienta vhodné absolvovať individuálny terapeutický program. Keď sa podarí zmierniť alebo odstrániť vývinovo nezrelé fungovanie,  uvoľní sa potenciál pre naštartovanie vývinu a zvýšenie výkonnosti v rôznych oblastiach.

Pri ktorých problémoch môžu byť neurostimulačné a neurovývinové metódy prospešné?

  • poruchy vývinu školských zručností (tzv. poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)
  • poruchy vývinu motorických zručností (dyspraxia)
  • poruchy pozornosti (ADHD, ADD)
  • poruchy vývinu reči (dyslália, dysfázia)
  • poruchy správania a emócií
  • hyperaktivita
  • poruchy autistického spektra (autizmus, Aspergerov syndróm)
  • a iné klinické stavy, ktoré sú sprevádzané zníženým akademickým výkonom a oslabenou reguláciou správania a emócií.

Problém s diagnózou?

Obzvlášť vhodná je diagnostika zrelosti centrálnej nervovej sústavy a sluchového spracovávania, keď má klient za sebou históriu rôznych vyšetrení, stanovené resp. menené odlišné diagnózy. Prípadne sú príznaky mätúce a nezapadajú do žiadnej diagnostickej kategórie. Oneskorené dozrievanie CNS a jej oslabená organizácia majú rozmanité a často neštandardné prejavy ako senzorická preciltlivenosť, či neurotické prejavy. Tiež je vhodná pre žiakov so zlým prospechom, u ktorých nie je stanovená žiadna porucha učenia alebo pozornosti.

Stianite si dotazník a pošlite ho na bezplatné posúdenie, či by dostupné metódy mohli pomôcť vášmu dieťaťu.