mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

INPP metóda

INPP terapia neuromotorickej nezrelosti

Neuromotorická nezrelosť (NMN) znamená neukončený vývin centrálnej nervovej sústavy. Činnosť novorodeneckých reflexov nie je utlmená a/alebo vývinovo zrelšie posturálne reflexy nie sú plne rozvinuté. Tento stav môže nastať z rôznych dôvodov. Dieťatko v kritickom období nemá kapacitu a/alebo možnosti „venovať“ sa svojim vývinovým úlohám, alebo je nesprávny vývin podmienený dedične. Keď pominie tzv. senzitívne obdobie na danú vývinovú úlohu, proces dozrievania sa do rôzneho rozsahu zablokuje na nižšej úrovni. V niektorých oblastiach, zručnostiach alebo schopnostiach bude mať dieťa, neskôr dospelý, sťažené fungovanie. Veľa symptómov sa naučí kompenzovať. Dôsledkom je však nižšia efektivita v učení sa, neskôr v práci, prípadne niektoré zručnosti či funkcie ostávajú narušené. U detí s dobrým prospechom sa neskôr rozvíjajú skôr ťažkosti psychického charakteru.

Dôsledky neuromotorickej nezrelosti majú rôznorodý charakter. Klient môže prehnane citlivo reagovať na rôzne zmyslové vnemy, byť nesústredený, podráždený, unavený. Môže sa vyskytovať strach z výšok, otvorených priestranstiev, averzia voči zmenám. Môžu ťažko zvládať niektoré predmety alebo typy úloh pričom v iných oblastiach sa im darí.  Typická je celková neobratnosť a nešikovnosť. Neuromotorická nezrelosť je často diagnostikovaná u detí s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia), pozornosti (ADHD, ADD), poruchami vývinu reči (nesprávna výslovnosť, špecificky narušený alebo oneskorený vývin reči), motorického vývinu (dyspraxia) ale aj u niektorých detí, ktoré sú úzkostné, majú rôzne neurotické prejavy alebo problémové správanie. Tiež sa vyskytuje u detí s poruchami autistického spektra. Bližšie informácie o jednotlivých reflexoch, ich funkciách a prejavoch ich zachovania resp. nerozvinutia nájdete v časti články  alebo si pozrite krátke video (v nastavení si môžete vybrať české titulky). Doplňujúce informácie nájdete aj na národnej web stránke: INPP Slovensko a Česko.

V čom spočíva INPP terapia?

INPP terapia je nefarmakologická, neinvazívna a spočíva vo fyzickom cvičení. Klient absolvuje detailnú diagnostiku neuromotorickej zrelosti a na jej základe sú pre neho určené cviky. Program vývinových cvičení sa upravuje na kontrolných stretnutiach, každých 8 týždňov, podľa aktuálnych výsledkov diagnostiky. Cvičenie je na dennej báze, krátke (maximálne 10 minút), nenáročné.

Vývinové cvičenia poskytujú mozgu druhú šancu „zopakovať si“ obdobie raného vývinu. Cviky stimulujú neuromotorické dráhy a ovplyvňujú neurofyziologické fungovanie centrálnej nervovej sústavy. Naštartovanie dozrievania pozitívne ovplyvňuje narušené čiastkové funkcie.

INPP terapia je vhodná pre klientov od 5 rokov.

Ako prebieha INPP terapia?

Rodič vyplní dotazník pre deti.  Na základe odpovedí sa dohodneme či je vhodné absolvovať diagnostiku. Ak áno, začíname úvodnou konzultáciou, založenou prevažne na otázkach z dotazníka. Nasleduje komplexná diagnostika neuromotorickej zrelosti. Ak je to vhodné, klient začína s cvičením. Každých 8 týždňov prichádza na kontrolné stretnutia, kedy sa na základe aktuálnych diagnostických výstupov menia a upravujú cviky. Program trvá minimálne 6 až 12 mesiacov. S niektorými klientmije potrebné pracovať aj 2 – 3 roky.

Cenník

  • úvodná konzultácia, anamnéza (1,5 až 2 hod) – 40€
  • diagnostika neuromotorickej zrelosti (2 – 2,5 hod) – 95€
  • kontrolné stretnutia (1 – 2h)  – 65€
  • diagnostická správa je vypracovaná po vstupnej diagnostike bezodplatne