mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

Komu pomáhame?

V poradni BALANS nájdete

špecializovanú diagnostiku a terapiu neurofyziologických príčin vzdelávacích, psychických a behaviorálnych ťažkostí u detí a dospelých. Ak sa klientovi nedarí v škole, zamestnaní, vo vzťahoch či zvládať život ako taký, je potrebné spoznať príčiny. Často sú rozmanité symptómy podmienené neuromotorickou nezrelosťou či nesprávnym sluchovým spracovaním. Tie zhoršujú alebo až znemožňujú efektivitu v učení sa alebo v práci. Ak sa potvrdí, že problémy sú zapríčinené nezrelým fungovaním centrálnej nervovej sústavy, je pre klienta vhodné absolvovať individuálny terapeutický program. Keď sa podarí zmierniť alebo odstrániť vývinovo nezrelé fungovanie, ktoré sa vyskytuje aj u dospelých, uvoľní sa potenciál pre naštartovanie vývinu a zvýšenie výkonnosti vo všetkých oblastiach.

Pri ktorých problémoch môžu byť INPP terapia alebo JIAS účinné?

Detskí klienti:
  • poruchy vývinu školských zručností (tzv. poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia)
  • poruchy vývinu motorických zručností (dyspraxia)
  • poruchy pozornosti (ADHD, ADD)
  • poruchy vývinu reči (dyslália, dysfázia)
  • poruchy správania a emócií
  • poruchy autistického spektra
Dospelí klienti:
  • úzkostné poruchy
  • agorafóbia
  • problémy podmienené stresom
  • tinitus

Problém s diagnózou?

Obzvlášť vhodná je INPP a JIAS diagnostika, keď má klient za sebou históriu rôznych vyšetrení, stanovené resp. menené odlišné diagnózy, ale terapia nie je účinná. Príznaky sú mätúce a nezapadajú do žiadnej diagnostickej kategórie. Neuromotorická nezrelosť a/alebo problémy v sluchovom spracovaní majú rozmanité a často neštandardné prejavy. Skúste špecializovanú diagnostiku pre potvrdenie resp. vylúčenie neurofyziologických príčin Vašich ťažkostí.