mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

Komu pomáhame?

V poradni BALANS nájdete

špecializovanú diagnostiku a terapiu neurofyziologických príčin vzdelávacích, psychických a behaviorálnych ťažkostí prostredníctvomviacerých neurostimulačných a neurovývinových terapeutických metód. Ak sa klientovi nedarí v škole, vo vzťahoch či zvládať život ako taký, je potrebné spoznať príčiny. Často sú rozmanité symptómy podmienené oneskoreným, nerovnomerným dozrievaním centrálnej nervobej sústavy, jej celkovou slabou organizáciou CNS či nesprávnym sluchovým spracovávaním. Tieto zhoršujú alebo až znemožňujú efektivitu v akademickej alebo sociálno-emocionálnej oblasti.

Ak sa počas diagnostiky potvrdí, že problémy sú zapríčinené nezrelým fungovaním centrálnej nervovej sústavy, je pre klienta vhodné absolvovať individuálny terapeutický program. Keď sa podarí zmierniť alebo odstrániť vývinovo nezrelé fungovanie,  uvoľní sa potenciál pre naštartovanie vývinu a zvýšenie výkonnosti v rôznych oblastiach.

Pri ktorých problémoch môžu byť neurostimulačné a neurovývinové metódy prospešné?

Detskí klienti:
  • poruchy vývinu školských zručností (tzv. poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)
  • poruchy vývinu motorických zručností (dyspraxia)
  • poruchy pozornosti (ADHD, ADD)
  • poruchy vývinu reči (dyslália, dysfázia)
  • poruchy správania a emócií
  • hyperaktivita
  • poruchy autistického spektra (autizmus, Aspergerov syndróm)

Problém s diagnózou?

Obzvlášť vhodná je diagnostika zrelosti centrálnej nervovej sústavy, keď má klient za sebou históriu rôznych vyšetrení, stanovené resp. menené odlišné diagnózy, ale terapia nie je účinná. Príznaky sú mätúce a nezapadajú do žiadnej diagnostickej kategórie. Oneskorené dozrievanie CNS a jej oslabená organizácia majú rozmanité a často neštandardné prejavy ako senzorická preciltlivenosť, či neurotické prejavy. Tiež je vhodná pre žiakov so zlým prospechom, u ktorých nie je stanovená žiadna porucha učenia.

Stianite si dotazník a pošlite ho na bezplatné posúdenie, či by dostupné metódy mohli pomôcť vášmu dieťaťu.