mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

Komu pomáhame?

V poradni BALANS nájdete

špecializovanú diagnostiku a terapiu neurofyziologických príčin vzdelávacích, psychických a behaviorálnych ťažkostí u detí a dospelých. Ak sa klientovi nedarí v škole, zamestnaní, vo vzťahoch či zvládať život ako taký, je potrebné spoznať príčiny. Často sú rozmanité symptómy podmienené oneskoreným, nerovnomerným dozrievaním centrálnej nervobej sústavy, jej celkovou slabou organizáciou či nesprávnym sluchovým spracovávaním. Tieto zhoršujú alebo až znemožňujú efektivitu v učení, práci alebo sociálno-emocionálnej oblasti.

Ak sa počas diagnostiky potvrdí, že problémy sú zapríčinené nezrelým fungovaním centrálnej nervovej sústavy, je pre klienta vhodné absolvovať individuálny terapeutický program. Keď sa podarí zmierniť alebo odstrániť vývinovo nezrelé fungovanie, ktoré sa vyskytuje aj u dospelých, uvoľní sa potenciál pre naštartovanie vývinu a zvýšenie výkonnosti v rôznych oblastiach.

Pri ktorých problémoch môžu byť INPP metóda, sluchový tréning JIAS alebo metóda bilaterálnej integrácie účinné?

Detskí klienti:
  • poruchy vývinu školských zručností (tzv. poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)
  • poruchy vývinu motorických zručností (dyspraxia)
  • poruchy pozornosti (ADHD, ADD)
  • poruchy vývinu reči (dyslália, dysfázia)
  • poruchy správania a emócií
  • hyperaktivita
  • poruchy autistického spektra (autizmus, Aspergerov syndróm)
Dospelí klienti:
  • úzkostné poruchy a fóbie
  • neurotické problémy
  • psychické a zdravotné problémy podmienené stresom (napr. alergie, migrenózne stavy)

Problém s diagnózou?

Obzvlášť vhodná je INPP a JIAS diagnostika, keď má klient za sebou históriu rôznych vyšetrení, stanovené resp. menené odlišné diagnózy, ale terapia nie je účinná. Príznaky sú mätúce a nezapadajú do žiadnej diagnostickej kategórie. Oveskorené dozrievanie CNS a jej oslabená organizácia majú rozmanité a často neštandardné prejavy ako senzorická preciltlivelosť, či neurotické prejavy. Tiež je vhodná pre žiakov so zlým prospechom u ktorých nie je stanovená žiadna porucha učenia.