mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

JIAS – sluchový tréning

Johansenova individualizovaná auditívna sluchová stimulácia (JIAS)

 JIAS sluchová stimulácia rozvíja schopnosť počúvať. Sluch sprostredkováva prístup k hovorenej reči, znalosti jazyka i komunikácii. Počúvanie je zručnosť, ktorá sa počas vývinu zdokonaľuje. Ak niečo do tohto procesu vstúpi, výsledkom sú ťažkosti v sluchovom spracovávaní. Nedostatočné a/alebo nesprávne sluchové spracovanie má negatívny dopad na vývin reči, ovládanie jazyka a komunikáciu. Dôsledkom sú problémy s výslovnosťou, vývinom reči, zvládnutím pravopisu, vyjadrovaním myšlienok, porozumením reči, pozornosťou, rozsahom pamäte a s učením vo všeobecnosti. Nedostatočné a/alebo nesprávne sluchové spracovanie je stresový faktor a významne ovplyvňuje subjektívnu pohodu a výkon jednotlivca. U mnohých klientov vyšetrenie sluchu nepreukáže stratu, no aj napriek tomu môžu mať s počúvaním problémy. Ťažkosti vznikajú vtedy, keď je oslabené vnímanie vyšších tónov typických pre reč a/alebo zvýšená citlivosť na hlbšie tóny typické pre hluk a ruchy okolia. Hovorená reč v tomto prípade zaniká v okolitých zvukoch. Príčinou ťažkostí môže byť aj zlá spolupráca oboch uší a/alebo odlišná vnímavosť pravého a ľavého ucha na rôzne frekvencie. Výsledkom je sluchový zmätok. Problémom môže byť precitlivené vnímanie zvukov (hyperacusis), typické pre poruchy autistického spektra, ale môžu sa vyskytovať aj u klientov s poruchami učenia či pozornosti. Viac informácií sa dozviete na národnej stránke JIAS.

V čom spočíva Johansenova individualizovaná auditívna stimulácia?

Na základe detailného vyšetrenia sluchu a počúvania je klientovi vyhotovené individualizované CD s upravenými hudobnými sekvenciami, ktoré denne počúva. Špecifická sluchová stimulácia podporuje dozrievanie sluchovej kôry a spoluprácu oboch uší. Predovšetkým ovplyvňuje citlivosť počutia pri rôznych frekvenciách tak, že sa podporia frekvencie, v ktorých sa pohybuje reč a/alebo sa potlačí citlivosť na ruchy a šumy okolia. Na kontrolných stretnutiach sa po opakovanej diagnostike upravujú sekvencie tak, aby sa dosiahol požadovaný efekt. Počas stimulácie dochádza k zahusťovaniu nervových dráh vedúcich z uší do sluchovej kôry a v rámci sluchovej kôry. Výsledkom je rýchlejšie a presnejšie spracovanie sluchových podnetov, predovšetkým jazyka.

Zdokonalené vnímanie zvukov a predovšetkým jazyka sa prejaví v mnohých oblastiach fungovania klienta od zlepšenia akademického výkonu až po sociálne zručnosti. Klienti často popisujú zlepšenie rečových schopností, zvýšenie sebavedomia, životnej energie či redukciu únavy a podráždenosti.

JIAS sluchový tréning je vhodný pre klientov už od 18 mesiacov. Terapia sa indikuje v ranom veku u detí, u ktorých je riziko oneskoreného dozrievania (deti narodené predčasne, po ťažkom pôrode, zlej popôrodnej adaptácii, deti s oneskoreným psychomotorickým vývinom – tie u ktorých dochádza k posunutiu zvládania vývinových motorických míľnikov, alebo s vážnejším zdravotným problémpm).

Ako prebieha Johansenova individualizovaná auditívna stimulácia?

Pred prvým stretnutím vyplníte JIAS dotazník pre deti alebo JIAS dotazník pre dospelých. Počas úvodnej konzultácie sa urobí podrobný rozbor stavu, ťažkostí a faktov z osobnej anamnézy klienta, ktoré sú relevantné pre diagnostiku a intervenciu. Nasleduje diagnostika sluchu a počúvania – podrobný audiogram, binaurálny sluchový test a dichotické počúvanie. Realizujú sa aj testy laterality. Na základe výstupov z konzultácie a výsledkov testu sa vytvorí „na mieru ušité“ CD. Upravené hudobné sekvencie počúva klient denne 10 až 30 minút počas 4 až 10 týždňov. Na kontrolnom testovaní sa zisťuje aktuálny stav a dosiahnuté zmeny. Na základe aktuálnych výsledkov sa vyhotoví nové individuálne upravené CD. Stimulácia prebieha zvyčajne niekoľko mesiacov, kým nie je dosiahnutý požadovaný efekt. Celkovo stimulačný program trvá od 6 do 18 mesiacov.

Ak klient nie je schopný spolupracovať pri vyšetrení, na základe výstupov z úvodnej konzultácie začne intervenciu s neindividualizovaným stimulačným programom. Častokrát nastane zlepšenie stavu klienta a schopnosti spolupracovať, vtedy sa vykoná diagnostika sluchu a klient dostane individuálne upravené CD. Ak nie, klient absolvuje celý neindividualizovaný stimulačný program.

Cenník

  • diagnostika sluchu a dichotické testy počúvania, testy laterality (2 hod) – 70€
  • kontrolné stretnutie (1,5 hod) – 65€
  • náklady na vytvorenie CD – 42€
  • vyhotovenie správy na požiadanie – 15€

Pre klientov v INPP programe pokračujeme v JIAS bez absolvovania úvodnej konzultácie a anamnézy.