mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

JIAS – sluchový tréning

Johansenova individualizovaná auditívna sluchová stimulácia (JIAS)

 JIAS sluchová stimulácia rozvíja schopnosť počúvať. Sluch sprostredkováva prístup k hovorenej reči, znalosti jazyka i komunikácii. Počúvanie je zručnosť, ktorá sa počas vývinu zdokonaľuje. Ak niečo do tohto procesu vstúpi, výsledkom sú ťažkosti v sluchovom spracovávaní. Nedostatočné a/alebo nesprávne sluchové spracovanie má negatívny dopad na vývin reči, ovládanie jazyka a komunikáciu. Dôsledkom sú problémy s výslovnosťou, vývinom reči, zvládnutím pravopisu, vyjadrovaním myšlienok, porozumením reči, pozornosťou, rozsahom pamäte a s učením vo všeobecnosti. Nedostatočné a/alebo nesprávne sluchové spracovanie je stresový faktor a významne ovplyvňuje subjektívnu pohodu a výkon jednotlivca. U mnohých klientov vyšetrenie sluchu nepreukáže stratu, no aj napriek tomu môžu mať s počúvaním problémy. Ťažkosti vznikajú vtedy, keď je oslabené vnímanie vyšších tónov typických pre reč a/alebo zvýšená citlivosť na hlbšie tóny typické pre hluk a ruchy okolia. Hovorená reč v tomto prípade zaniká v okolitých zvukoch. Príčinou ťažkostí môže byť aj zlá spolupráca oboch uší a/alebo odlišná vnímavosť pravého a ľavého ucha na rôzne frekvencie. Výsledkom je sluchový zmätok. Problémom môže byť precitlivené vnímanie zvukov (hyperacusis), typické pre poruchy autistického spektra, ale môžu sa vyskytovať aj u klientov s poruchami učenia či pozornosti. Sluchový tréning je účinný aj pri liečbe tinitu (zvonenie v ušiach).

V čom spočíva Johansenova individualizovaná auditívna stimulácia?

Na základe detailného vyšetrenia sluchu a počúvania je klientovi vyhotovené individualizované CD s upravenými hudobnými sekvenciami, ktoré denne počúva. Špecifická sluchová stimulácia podporuje dozrievanie sluchovej kôry a spoluprácu oboch uší. Predovšetkým ovplyvňuje citlivosť počutia pri rôznych frekvenciách tak, že sa podporia frekvencie, v ktorých sa pohybuje reč a/alebo sa potlačí citlivosť na ruchy a šumy okolia. Na kontrolných stretnutiach sa po opakovanej diagnostike upravujú sekvencie tak, aby sa dosiahol požadovaný efekt. Počas stimulácie dochádza k zahusťovaniu nervových dráh vedúcich z uší do sluchovej kôry a v rámci sluchovej kôry. Výsledkom je rýchlejšie a presnejšie spracovanie sluchových podnetov, predovšetkým jazyka.

Zdokonalené vnímanie zvukov a predovšetkým jazyka sa prejaví v mnohých oblastiach fungovania klienta od zlepšenia akademického výkonu až po sociálne zručnosti. Klienti často popisujú zvýšenie sebavedomia, životnej energie či redukciu únavy a podráždenosti.

Ako prebieha Johansenova individualizovaná auditívna stimulácia?

Pred prvým stretnutím vyplníte JIAS dotazník pre deti alebo JIAS dotazník pre dospelých. Počas úvodnej konzultácie sa urobí podrobný rozbor stavu, ťažkostí a faktov z osobnej anamnézy klienta, ktoré sú relevantné pre diagnostiku a intervenciu. Nasleduje diagnostika sluchu a počúvania – podrobný audiogram, binaurálny sluchový test a dichotické počúvanie. Realizujú sa aj testy laterality. Na základe výstupov z konzultácie a výsledkov testu sa vytvorí „na mieru ušité“ CD. Upravené hudobné sekvencie počúva klient denne 10 až 30 minút počas 4 až 10 týždňov. Na kontrolnom testovaní sa zisťuje aktuálny stav a dosiahnuté zmeny. Na základe aktuálnych výsledkov sa vyhotoví nové individuálne upravené CD. Stimulácia prebieha zvyčajne niekoľko mesiacov, kým nie je dosiahnutý požadovaný efekt. Celkovo stimulačný program trvá od 6 do 18 mesiacov.

Ak klient nie je schopný spolupracovať pri vyšetrení, na základe výstupov z úvodnej konzultácie začne intervenciu s neindividualizovaným stimulačným programom. Častokrát nastane zlepšenie stavu klienta a schopnosti spolupracovať, vtedy sa vykoná diagnostika sluchu a klient dostane individuálne upravené CD. Ak nie, klient absolvuje celý neindividualizovaný stimulačný program.

Cenník

  • diagnostika sluchu a dichotické testy počúvania, testy laterality (2 hod) – 70€
  • kontrolné stretnutie (2 hod) – 65€
  • náklady na vytvorenie CD – 42€
  • vyhotovenie správy na požiadanie – 15€

Pre klientov v INPP programe pokračujeme v JIAS bez absolvovania úvodnej konzultácie a anamnézy.