mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

Vzdelávanie

Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde?

Neurofyziologické príčiny zlyhávania  u detí so ŠVVP

tento seminár aktuálne organizujem:

v Rimavskej Sobote 13. februára 2018

bližšie informácie nájdete tu.

   v Nitre 13. marca 2018

bližšie informácie nájdete tu.

Prihlásiť sa môžete emailom na adrese: viera.lutherova@balans.help, alebo cez kontaktný formulár na tejto webovej stránke.

Seminár je možné realizovať ako uzavretý aj vo Vašom zariadení po dohodnutí termínu a podmienok. Obsah seminára je upravený podľa toho či ide o MŠ, ZŠ, ŠZŠ alebo detský domov.

Rozsah: 4,5 h (60 min)

Forma: prednáška, príklady z praxe, kazuistiky, diskusia

Obsah seminára:

 • neuromotorická nezrelosť – príčiny a dôsledky
 • neurofyziologické príčiny narušenia pozornosti (ADHD), vývinu reči, špecifických školských zručností (tzv. poruchy učenia) a motorického vývinu
 • jednotlivé narušenia zrakových, sluchových a motorických funkcií – ich dopady na schopnosť učiť sa
 • neuromotorická nezrelosť a sociálno-emocionálne problémy + iné neštandardné prejavy
 • sekundárna neurotizácia detí so ŠVVP a jej prevencia
 • Ako zefektívniť spoluprácu psychológ – špeciálny pedagóg – učiteľ – rodič – dieťa?
 • Ako identifikvať dieťa s neurofyziologickými príčinami zlyhávania?
 • školské programy: INPP školský intervenčný program a Školský program Johansenovej auditívnej stimulácie
 • možnosti individuálnej terapie (INPP terapia a JIAS)
 • diskusia

Zvládanie konfliktov a agresívneho správania

vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach

tento seminár aktuálne neorganizujem ako otvorený. Môžete si ho pre Vaše zariadenie objednať.

Rozsah: 4,5h (60min)

Forma: prednáška, kazuistiky, príklady z praxe, diskusia

Obsah seminára:

 • dynamika konfliktu, psychosociálne príčiny agresívneho správania
 • Maslowova hierarchia potrieb
 • emocionálna a racionálna zložka konfliktu
 • osobnostné premenné a úloha postojov v konflikte
 • riešenie akútneho konfliktu (typy reakcií prehlbujúcich konflikt, reakcie pomáhajúce)
 • krízová intervencia dieťa/dieťa
 • krízová intervencia dieťa/učiteľ (vychovávateľ)
 • chronický konflikt
 • konfliktnosť v kolektíve
 • krízová komunikácia učiteľ/rodič (vychovávateľ)
 • prevencia
 • praktická časť: Bálintovská supervízia, diskusia