mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

Tomatis®

Neurosenzorická stimulácia TOMATIS®

Metóda TOMATIS® zlepšuje jazykové (rečové), motorické, emocionálne a kognitívne schopnosti prostredníctvom špecifickej auditívnej stimulácie. Znižuje tiež sluchovú hypersenzitivitu. Metóda bola vyvinutá francúzskym lekárom a výskumníkom Alfredom Tomatisom a využíva pokrokovú technológiu.

Schopnosť správne spracovať senzorické podnety môže byť u jednotlivcov narušená, čo sa následne môže prejaviť ako poruchy vývinu reči (dysfázia, dyslália), školských zručností (dyslexia, dysortografia), pohybového vývinu (dyspraxia). Problém so senzorickým spracovávaním sa môže prejavovať aj ako narušená pozornosť (ADHD, ADD) alebo môže vyústiť do emocionálnych problémov či problémov v správaní. U detí môžeme pozorovať podráždenosť, agresívne, depresívne alebo úzkostné reakcie, ktoré vo vážnejších prípadoch môžu prerásť do psychiatrických porúch. Takéto deti majú znížený výkon v škole a časté sú výchovné problémy.

Narušené senzorické spracovanie sa vyskytuje súbežne aj s inými poruchami najmä pervazívnymi vývinovými poruchami, z ktorých sú najrozšírenejšie poruchy autistického spektra (autismus, atypický autizmus, Aspergrov syndróm).

MetódaTOMATIS® sa za posledných viec ako 80 rokov veľmi dobre etablovala a bola opakovane výskumne overovaná. Výskedky výskumov nájdete na odkaze (web má viecero jazykových mutácií): https://www.tomatis.com/en/research-and-resources.

 

V čom spočíva metóda TOMATIS®?

Metóda TOMATIS® je prirodzený prístup v neurosenzorickej stimulácii. V posluchovom programe sa mení hudba v reálnom čase tak, aby tak, aby získala pozornosť mozgu. Filtrovaním rôznych frekvencií a aktívnym využívaním kostného vedenia je možné docieliť stimuláciu rôznych oblastí.

Pri spracovávaní senzorických podnetov hrá ucho zásadnú rolu, keďže je to brána do nášho mozgu. Ucho zachytáva nielen zvukové podnety, ktoré posiela na spracovanie do mozgu, ale aj každý náš pohyb (vestibulárny aparát, ktorý je súčasťou vnútorného ucha). Vestibulárny aparát sa masívne podieľa na riadení koordinácie, rovnováhy, rytmu, riadení očných pohybov a teda ovplyvňuje aj zrakové vnímanie. Jeho nesprávne fungovanie narúša vyhodnocovanie všetkých ostatných senzorických vstupov a má potenciál dezorganizovať aj procesy myslenia. Ucho sa podieľa na riadení množstva čiastkových funkcií mozgu, preto jeho dysfunkčnosť môže spôsobovať širokú škálu ťažkostí u detí. Bližšie informácie môžete získať na medzinárodnej stránke https://www.tomatis.com/en, ktorá má mutáciu vo viacerých jazykoch.

Stimulačný program TOMATIS®  je vhodný pre klientov od 1 roka.

 

Ako prebieha neurosenzorická stimulácia TOMATIS®?

Pred prvým stretnutím vyplníte vstupný dotazník pre deti alebo vstupný dotazník pre dospelých. Na vstupnej konzultácii sa urobí rozbor anamnézy a ťažkostí klienta. Rodič dostane komplexnú informáciu o poskytovaných metódach a spolu sa dohodneme na ďalšom postupe vzhľadom k veku dieťaťa a iným relevantným faktorom. Následne je diagnostické stretnutie s dieťaťom. V prípade využitia TOMATIS® dieťa pokračuje s programom doma. Jedná sa o posluchový program. Základný stimulačný program (ktorý sa môže mierne líšiť podľa potrieb klienta) predstavuje blok 14 dní denného počúvania v rozsahu 5 až 80 minút. Nasleduje mesačná pauza, kontrola a zhodnotenie stavu klienta a opäť 14 dní denného počúvania v rozsahu podľa potrieb a tolerancie dieťaťa. Po trojmesačnej pauze nasleduje kontrola a zhodnotenie pokrokov. Základný program ukončujeme tretím blokom 14 dňového počúvania. Ak je to potrebné, dieťa pokračuje v samostatných nadstavbových stimulačných blokoch.

Stimulácia sa realizuje v domácom prostredí prístrojom TalksUp®, ktorý si rodičia zapožičajú na dobu počúvania. Bližšie informácie si môžete prečítať tu.

Cenník

TOMATIS® základný stimulačný program (3 bloky) – 650€

  • 3x diagnostika 1h
  • 3x nastavenie programu
  • 3x 18 hodín dištančného posluchového programu
  • 3x 14 dní prenájom prístroja TalksUp a slúchadiel s integrovaným kostným vedením

(TOMATIS® základný program je možné platiť aj po jednotlivých blokoch za cenu navýšenú o 100€)

TOMATIS®  jednotlivé nadstavbové stimulačné bloky – 190€

  • 1x diagnostika 1h
  • 1x nastavenie programu
  • 1x 18 hodín dištančného posluchového programu
  • 1x 14 dní prenájom prístroja TalksUp® a slúchadiel s integrovaným kostným vedením

V prípade, že TOMATIS® základný program nepostačuje, lebo problémy klienta sú rozsiahlejšie pokračujeme v jednotlivých blokoch podľa potreby.

Cenník všetkých služieb nájdete tu.